บัณฑิตวิทยาลัย
   สถาบัีนวิทยบริการ
   สำนักทะเบียนและประมวลผล
   ศูนย์ทดสอบทางวิชาการ
   
  การเผยแพร่ผลงานวิจัย
  ศูนย์วรรณคดีศึกษาจัดประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานของนิสิตคณาจารย์ และผู้ทรงคุณวุฒิตลอดปีการศึกษา 2547- 2550 ศูนย์วรรณคดีศึกษาจึงดำเนินการ บริการบทความในรูปแบบสื่ออิเลกทรอนิกส์ เพื่อประโยชน์ในการสืบค้น แก่นิสิตและผู้สนใจทั่วไป
       
     
     
     
 
 
 
  ปี 2553
1. "Gender and Social Status in Zeami's Noh Plays" (.pdf)
ของนายวินัย จามรสุริยา ในวารสาร AsianReview ปี 2010 ฉบับที่ 23
 
ปี 2549
 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตรีศิลป์ บุญขจรและนิสิตดุษฎีบัณฑิตของหลักสูตร 4 คน ได้แก่
รองศาสตราจารย์ สรณัฐ ไตลังคะ อาจารย์ เสาวณิต จุลวงศ์ อาจารย์ วิมลมาศ ปฤชากุล
และอาจารย์ พรธาดา สุวัธนวนิช เสนอบทความชุด
กระแสและแนวโน้มวรรณกรรมในบริบทสังคม
และวัีฒนธรรมไทย
ในการประชุมวิชาการนานาชาติ ปัญญากับพลวัตของภาษาและวรรณคดี
ไทยในสังคมโลก
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2549

  1) ผู้ช่วยศาสตราจารย.ดร.ตรีศิลป์ บุญขจร :
พัฒนาการวรรณกรรมของเสนีย์ เสาวพงศ์กับกระแสวรรณคดี (.pdf)
  2) รองศาสตราจารย์ สรณัฐ ไตลังคะ :
เรื่องสั้นคตินิยมสมัยใหม่ของไทย พ.ศ.2507-2516: ความสัมพันธ์กับศิลปะ (.pdf)
  3) อาจารย์ เสาวณิิต จุลวงศ์ :
วรรณกรรมล้อ (Parody) แนวหลังสมัยใหม่ของไทย (.doc)
  4) อาจารย์ วิมลมาศ ปฤชากุล : การกอบกู้อัตลักษณ์ชนบทใต้ในเรื่องสั้นของนักเขียนชาวใต้ (.doc)
  5) อาจารย์ พรธาดา สุวัธนวนิช :
ความเป็นแม่ในนวนิยายไทยช่วงสามทศวรรษ (พ.ศ.2510-2540): ความคงที่และการแปรเปลี่ยน
(.pdf)
  .........................................................................................................................
  2. อาจารย์ น้ำทิพย์ เมธเศรษฐ เสนอบทความ "The Representation of "Thai" in Japanese
Literature" ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 30th International Conference
on Japanese
Literature
ซึ่งจัดโดย National Institute of Japanese Literature
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2549
 
  บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ
  ปี 2554
1. "จากวรรณคดีศึกษาสู่วัฒนธรรมศึกษา: การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในวงวรรณคดีศึกษา" (.pdf) โดย ผศ. ดร.ตรีศิลป์ บุญขจร ใน วารสารวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ฉบับที่ 1 พฤศจิกายน 2553 - เมษายน 2554
 
ปี 2553
1. หนังสือ "ด้วยแสงแห่งวรรณคดีเปรียบเทียบ วรรณคดีเปรียบเทียบ: กระบวนทัศน์และวิธีการ" โดย ผศ. ดร.ตรีศิลป์ บุญขจร (พิมพ์ครั้งที่ 2)
 
ปี 2550
  1. "การศึกษาวรรณคดีญี่ปุ่นในประเทศไทย : Japanese Literary Studies in Thailand"
ของ อาจารย์ น้ำทิพย์ เมธเศรษฐ ในวารสาร Nikon Kindai Bungaku (Modern Japanese
Literature)
ปี 2007.5 ฉบับที่ 76
  .........................................................................................................................
  2. "ท่องไปในแดนมหัศจรรย์ : ภารกิจของ "ความเป็นไทย" ในวรรณกรรมไทย พศ. 2485-2550
ของ นายพิเชฐ แสงทอง ในวารสาร คลื่นทะเลใต้ ฉบับเรื่องสั้น ชุด แขกในบ้านตัวเอง ฉบับเดือน
กรกฎาคม 2550
  .........................................................................................................................
  ปี 2549
  3. "ประวัติศาสตร์นิพนธ์กับโฉมหน้าบันเทิงคดีร้อยแก้วยุคแรกในสมัยรัตนโกสินทร์" (.pdf)
ของ รองศาสตราจารย์ สรณัฐ ไตลังคะ ในวารสาร ภาษาและหนังสือ ปีที่ 37 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2549
  .........................................................................................................................
  4. "สุรชัย จันทิมาธร: ปรารถนาเรืองรอง จึงบังเกิดครรลอง ให้พี่น้องได้ชื่นชม"
ของ รองศาสตราจารย์ สรณัฐ ไตลังคะ ใน มติชนสุดสัปดาห์ ปีที่ 26 ฉบับที่ 1343 (พฤษภาคม 2549)
  .........................................................................................................................
  5. "25ปี การวิจารณ์คำพิพากษา: เวลาเปลี่ยน แนวทางการวิจารณ์เปลี่ยน" (.pdf)
ของ รองศาสตราจารย์ สรณัฐ ไตลังคะ ใน มติชนสุดสัปดาห์ ปีที่ 26 ฉบับที่ 1359
(1-7 กันยายน 2549)
  .........................................................................................................................
  6. "Who Isn't Can Read a Woman? Representation of Queen ElizabethI In Cymbeline"
ของ อาจารย์ ถนอมนวล หิรัญเทพ ในวารสาร Manusya: Journal of Humanities
No. 10 (2005): 1-23
  .........................................................................................................................
  7. "อัตลักษณ์ลาวหลวงพระบาง: การผลิตซ้ำวัฒนธรรมผ่านพิธีกรรมนางเทียม ของ อาจารย์ บัวริน
วังคีรี ในวารสาร ไทศึกษา ปีที่ 1 ฉบับที่ 1
  .........................................................................................................................
  8. "ความสัมพันธ์ทางสังคมของลาวลุ่มและลาวเท้ง: กรณีศึกษาจากตำนานและพิธีกรรม" ของ
อาจารย์ บัวริน วังคีรี ในวารสาร ภาษาและหนังสือ ปีที่ 37 ฉบับที่ 1
   
  ข้อมูลเพิ่มเติม - การเผยแพร่ผลงานของนิสิตในระดับชาติและนานาชาติ ปี 2548-50
                     - การเผยแพร่ผลงานของนิสิตในระดับชาติและนานาชาติ ปี 2551-52
   
  บทความวิชาการที่นำเสนอในสัมมนา/การประชุมวิชาการ
  ปี 2553
การประชุมวิชาการนานาชาติวรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ ครั้งที่ 2
1. Paratext as a Site of the Struggle for Distinction: Nineteenth-Century Orientalist Translations of Śakuntalā (.pdf) โดย อาจารย์ ดร.แพร จิตติพลังศรี
2. Chinese War Poetry of the Tanf Dynasty: a Discursive Study (.pdf) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พัชนี ตั้งยืนยง
3. Intellectual Debates and Modes of Literary Expression in the Mengzi (.pdf) โดย  รองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ลิมปนุสรณ์
4. The Art of Exclusion: Disability Discourses in Early Thai Novels (.pdf) โดย อาจารย์ ดร.ถนอมนวล หิรัญเทพ
5. Can Children Emancipate Themselves from Adults?: Children's Worlds in Contemporary German and Thai Children's Literature (.pdf) โดย อาจารย์ ดร.ศิริพร ศรีวรกานต์
6. ท้องถิ่นกับกระแสโลกาภิวัตน์ในวรรณกรรมไทยร่วมสมัย: ต่อต้านหรือตอบรับโลกาภิวัตน์วัฒนธรรม (.pdf) โดย อาจารย์ ดร.ธนิกาญจน์ จินาพันธ์
7. ฝรั่งและเมืองไทย: ภาพผู้หญิงไทยในนวนิยายตะวันตกร่วมสมัย (.pdf) โดย อาจารย์ ดร.นพมาตร พวงสุวรรณ
8. The Construction of Thai Women as Objects of Desire In Contemporary German Writings (.pdf) โดย อาจารย์ จินดา ศรีรัตนสมบุญ 
9. ความเป็นชายที่เปลี่ยนไป สังคมไทยที่เปลี่ยนแปลง (.pdf) โดย อาจารย์ ดร.สหะโรจน์ กิตติมหาเจริญ
10. บทบาทของความทรงจำในวรรณกรรมพลัดถิ่น: การศึกษาเรื่อง My Vanished World ของ Nel Adams (.pdf) โดย อาจารย์ จิราภรณ์ อัจฉริยะประสิทธิ์
11. "American sari": Myths of Marriage in the Novels of Indian Diaspora and Indian American Women Writers (.pdf) โดย นางสาวสิริรัตน์ ผลหมู่
 
ปี 2549
  บทความจากงานเสวนาที่ศูนย์วรรณคดีศึกษาจัดขึ้น
 
100 ปีชาตกาล "ดอกไม้สด
  1) "นวนิยายของ "ดอกไม้สด" กับพัฒนาการนวนิยายไทย" (.pdf)
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตรีศิลป์ บุญขจร
  2) "การเมืองกับดอกไม้สด" (.pdf) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทวีศักดิ์ ปิ่นทอง
  3) "ผู้หญิงของดอกไม้สด" (.pdf) โดย อาจารย์ วิมลมาศ ปฤชากุล
  4) "ผู้ชายของดอกไม้สด" (.pdf) โดย อาจารย์ วิมลมาศ ปฤชากุล
  5) "นี่แหละโลก: การวิวาทะของสองโลก" (.pdf) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สายวรุณ น้อยนิมิตร
  6) "สังคมบริโภคนิยมในงานของดอกไม้สด" (.pdf)
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สายวรุณ น้อยนิมิตร
  .........................................................................................................................
  งานเสวนาวรรณกรรมที่เข้ารอบสุดท้ายรางวัลซีไรต์ในปีต่างๆ
  1) คำประกาศนวนิยายเข้ารอบสุดท้ายรางวัลซีไรต์ 2549 (.pdf)
  2) ำประกาศรวมบทกวีเข้ารอบสุดท้ายรางวัลซีไรต์ 2550 (.pdf)
  .........................................................................................................................
  1. อาจารย์ วิมลมาศ ปฤชากุล ได้รับการพิจารณาให้เสนอบทความวิจัยใน
การประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย หัวข้อ
คนใต้พลัดถิ่นกับการทบทวนอัตลักษณ์ ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2549
ณ หอประชุมศรีบูรพา (หอประชุมเล็ก)
  .........................................................................................................................
  2. รองศาสตราจารย ์สรณัฐ ไตลังคะ เสนอบทความเรื่อง "Space and Self - Representation in
Modernist Thai Short Stories
" (.pdf) ในการประชุมวิชาการระดับชาติ 1st World
Congress on the Power on Thai Language: Theory, Practice, and Development
เมื่อวันที่ 22-25 พฤษภาคม 2549
  .........................................................................................................................
  3. อาจารย์ บัวริน วังคีรี เสนอบทความเรื่อง "สำนึกความเป็นลาวหลวงพระบาง: กรณีศึกษาจากตำนาน
และพิธีกรรม" ในการประชุมวิชาการ ภาษาและวรรณกรรมไทย:
ภูมิปัญญาและพลวัตในยุคโลกาภิวัตน์
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2549
   
  ปี 2548
  สัมมนาในงานจุฬาวิชาการ 23 – 27 พฤศจิกายน 2548
วรรณคดีศึกษาในบริบทสังคมและวัฒนธรรม 2

ในงานจุฬาวิชาการ นิสิตและคณาจารย์จากศูนย์วรรณคดีศึกษาเสนอบทความในหัวข้อ 2 หัวข้อด้วยกัน
ได้แก่ 1. วรรณคดีศึกษาจากต้นฉบับตัวเขียน 2. วาทกรรม ภาพแทน และอัตลักษณ์
  >>วรรณคดีศึกษาจากต้นฉบับตัวเขียน: คลังความรู้อันมิรู้จบ (รวมบทคัดย่อ) (.pdf)
  >>วาทกรรม ภาพแทน และอัตลักษณ์ (รวมบทคัดย่อ) (.pdf)
   
  ปี 2546
  สัมมนาระดับชาติ วรรณกรรมโพสต์โคโลเนียลนานาชาติ
ศูนย์วรรณคดีศึกษา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับโครงการ
เอเชีย – ยุโรปศึกษา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดการสัมมนาขึ้น
ในวันที่ 25 – 26 มิถุนายน 2546 ณ ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์
 

1) "วิพากษ์ “Orientalism โดย เอ็ดเวิร์ด ซาอิด”" (.pdf) โดย อาจารย์ ไชยยันต์ รัชชกูล

  2) "ความเป็นอะบอริจิ้น : การเมืองเรื่องอัตลักษณ์ใน My Place" (.pdf)
โดย อาจารย์ ดร. ชุติมา ประกาศวุฒิสาร
  3) "ความเป็นชาติ / ความเป็นหญิง : เสียงสะท้อนยุคหลังอาณานิคมของฟิลิปปินส์ จากนวนิยาย เรื่อง State of War ของ Ninotchka Rosca" (.pdf) โดย อาจารย์ คารินา โชติรวี
  4) "ผู้หญิงกับความเป็นยุคหลังอาณานิคมและการต่อต้านในงานวรรณกรรมของนักเขียนหญิง
ชาวเอเชี่ยน อเมริกัน และอัฟโร-แคริบเบียน
" (.pdf) โดย อาจารย์ ดร. ชลาธิป วสุวัต
  5) "การปลดแอกการเป็นอาณานิคมทางความคิดใน Karma Cola ของ Gita Mehta" (.pdf)
โดย อาจารย์ ดร. ดารินทร์ ประดิษฐทัศนีย์
  6) "ถิ่นฐานกับอัตลักษณ์ของชาวอะบอริจิน: พิจารณาจากเรื่องสั้นออสเตรเลีย" (.pdf)
โดย รองศาสตราจารย์ สรณัฐ ไตลังคะ
  7) "กวีนิพนธ์เวียดนามหลังสมัยอาณานิคมฝรั่งเศส ค.ศ. 1954 – ปัจจุบัน" (.pdf)
โดย รองศาสตราจารย์พรเพ็ญ ฮั่นตระกูล
  8) "แนวโน้มวรรณกรรมโพสต์โคโลเนียลของอัฟริกัน" (.pdf) โดย อาจารย์ ศิริวิจิตร รวมศิลป์
  9) "Decolonization and Demystification: One Hundred Years of Solitude and Nationhood"
(.pdf) โดย อาจารย์ ดร. สุรเดช โชติอุดมพันธ์
  10) "จากขบวนการต่อต้านอาณานิคมสู่หลังอาณานิคมศึกษา: แนวคิดเรื่องการล้มล้างอำนาจ
อาณานิคมทางความคิดในงานของฟรานทซ์ ฟานง และเอ็ดเวิร์ด ซาอิด
" (.pdf)
โดย อาจารย ์ถนอมนวล หิรัญเทพ
  11) "ทฤษฎีวรรณคดีวิจารณ์แนวโพสต์โคโลเนียล: ความเป็นมา ลักษณะเด่นและแนวโน้ม" (.pdf)
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตรีศิลป์ บุญขจร
  12) "Myanmar Post-colonial Literature" (.pdf) โดย อาจารย์ Khin Aye
  13) "Post-Colonial Society and Culture: Reflections in Myanmar Novels of the Last 50 years"
(.pdf) โดย U Than Htut and U Thaw Kaung
  .........................................................................................................................

 

กลับด้านบน

 

©2003 Chulalongkorn University, All rights reserved.
Ph.D. in Literature and Comparative Literature
Center for Literary Studies, Faculty of Arts
Chulalongkorn University, 254 Phyathai Road, Patumwan, Bangkok Thailand. 10330
Tel/ Fax : +662-2184631
last revised 25 September 2006