คณะอักษรศาสตร์  
 ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ  
 บัณฑิตวิทยาลัย  
 สถาบัีนวิทยบริการ  
 สำนักทะเบียนและประมวลผล  
 ศูนย์ทดสอบทางวิชาการ  
 สมาคมภาษาและหนังสือฯ  
 community of reading  
   
 
จำนวนผู้เข้าชม Site Meter
 
Welcome to Center for Literary Studies Home News Announcement Contact
หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ
เป็นความร่วมมือระหว่างอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญวรรณคดีจากภาควิชาต่างๆ
และผู้เชี่ยวชาญวรรณคดีจากสถาบันการศึกษาอื่นๆ ทั้งในและนอกประเทศ
เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตสาขาวรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบเพื่อไปเป็นอาจารย์
นักวิชาการด้านวรรณคดีในหน่วยงานของรัฐและเอกชน
และเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านวรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ
ในลักษณะงานวิจัยที่มีความลุ่มลึกและทรงคุณค่าเชิงวิชาการ
เกี่ยวกับหลักสูตร
The PhD Program in Literature and Comparative Literature [details]
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการประชุมวิชาการระดับชาติ “โลกในภาวะวิกฤติ: วรรณคดีศึกษาในยุคโลกาภิวัตน์” วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2555 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้อง 708 อาคารบรมราชกุมารีคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชา: ปรัชญาฝรั่งเศสในศตวรรษที่ 20 กับท่วงทำนองของความคิด
วันที่ 10 – 26 ตุลาคม 2555 (วันจันทร์-พุธ - ศุกร์ เวลา 18.00-21.00 น.)                
ณ ห้องสมุดวิลเลียม วอร์เรน
สอนโดย ดร.เกษม เพ็ญภินันท์
(* รับผู้เข้าร่วมฟังบรรยาย 20 คน)

การประชุมวิชาการระดับชาติ “โลกในภาวะวิกฤติ: วรรณคดีศึกษาในยุคโลกาภิวัตน์” ในงานจุฬาวิชาการ 2555 วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2555 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้อง 708 อาคารบรมราชกุมารี

ข้อกำหนดในการส่งบทคัดย่อ       ใบสมัครเข้าร่วมการประชุม
CFP: the First International Deleuze Studies in Asia Conference

วารสาร วรรณคดีเปรียบเทียบ (Comparative Literature) ฉบับที่ 2

“โลกในภาวะวิกฤติ: วรรณคดีศึกษาในยุคโลกาภิวัตน์”

เชิญผู้สนใจส่งบทความฉบับเต็มพร้อมบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษมาที่ litartschula@gmail.com ภายในวันที่  31 มกราคม 2556

กิจกรรมในงานนิทรรศการ 35 ปี รางวัลซีไรต์ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เสาร์ที่ 27 เมษายน - อาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2556 (รายละเอียดคลิกที่นี่) NEW!

ประกาศ
ประกาศทั้งหมด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2555

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2556 หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรฯ ประจำภาคต้น  ปีการศึกษา 2556 NEW!

 
เกี่ยวกับการลงทะเบียนและการขอสำเร็จการศึกษา
  นิสิตสามารถตรวจสอบข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาได้ (ที่นี่)
แนวโน้มนวนิยายไทยร่วมสมัย
100 ปี ชาตกาล "ดอกไม้สด"
วรรณคดีศึกษาจากต้นฉบับตัวเขียน: คลังความรู้อันมิรู้จบ
วาทกรรม ภาพแทน และอัตลักษณ์ (และบทความอื่นๆ ที่นี่)
โครงการอ่านสารสรร: นักเรียนเป็นปราชญ์ด้วยพระราชนิพนธ์
1. ศาสตราจารย์ ดร.กุสุมา รักษมณี, พระราชาผู้ทรงศาสตร์ทรงศิลป
2. รองศาสตราจารย์ ดร.รื่นฤทัย สัจจพันธุ์, พระมหาชนก: คำสอนจาก "พ่อ"
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายวรุณ น้อยนิมิตร, พระราชนิพนธ์เรื่องติโต: วีรบุรุษผู้สร้้างประวัติศาสตร

 

©2003 Chulalongkorn University, All rights reserved.
Ph.D. in Literature and Comparative Literature
Center for Literary Studies, Faculty of Arts
Chulalongkorn University, Phyathai Road, Patumwan, Bangkok Thailand. 10330
Tel/ Fax : +662-2184631 e-mail: Trisilpa.B@chula.ac.th
last revised Nov 9, 2011