คณะอักษรศาสตร์  
 ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ  
 บัณฑิตวิทยาลัย  
 สถาบัีนวิทยบริการ  
 สำนักทะเบียนและประมวลผล  
 ศูนย์ทดสอบทางวิชาการ  
 สมาคมภาษาและหนังสือฯ  
 community of reading  
   
 
จำนวนผู้เข้าชม Site Meter
 
Welcome to Center for Literary Studies Home News Announcement Contact
         
หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ
เป็นความร่วมมือระหว่างอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญวรรณคดีจากภาควิชาต่างๆ
และผู้เชี่ยวชาญวรรณคดีจากสถาบันการศึกษาอื่นๆ ทั้งในและนอกประเทศ
เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตสาขาวรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบเพื่อไปเป็นอาจารย์
นักวิชาการด้านวรรณคดีในหน่วยงานของรัฐและเอกชน
และเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านวรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ
ในลักษณะงานวิจัยที่มีความลุ่มลึกและทรงคุณค่าเชิงวิชาการ
เกี่ยวกับหลักสูตร
The PhD Program in Literature and Comparative Literature [details]
 
ประชาสัมพันธ์
นิสิตปริญญาเอกที่จะสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ประจำภาคการศึกษาปลาย
   ปีการศึกษา 2553 ให้ส่งโครงร่างและแบบฟอร์ม บ.18 ภายในวันศุกร์ที่ 28
   มกราคม 2554 ที่ห้อง 1303 อาคารบรมราชกุมารี

กำหนดการสอบวัดคุณสมบัติของนิสิตในหลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต
   สาขาวิชาวรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ ประจำภาคการศึกษาปลาย
   ปีการศึกษา 2553
  สอบข้อเขียน วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 9.00 - 16.00 น.
                      ห้อง 705 อาคารบรมราชกุมารี
  สอบปากเปล่า วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2554 เวลา 9.00 - 16.00 น.
                      ห้อง 705 อาคารบรมราชกุมารี

รับสมัครนิสิตใหม่หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดีและ
   วรรณคดีเปรียบเทียบ วันที่ 18 ตุลาคม 2553 - 4 มีนาคม 2554

   (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

กำหนดการสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2553 New! (ดูรายละเอียดที่นี่)

ข่าวการศึกษา
 ข่าวทั้งหมด
ตารางเรียนประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2553
วิชา 2243894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต ทุกวันอังคาร เวลา 13.00-16.00 น.
ห้อง 708 อาคารบรมราชกุมารี (ดูตารางการสัมมนา ที่นี่)
วิชา 2243802 ทฤษฎีวรรณคดีวิจารณ์ II ทุกวันอังคาร เวลา 9.00-12.00 น.
ห้อง 401/10 อาคารมหาจักรีสิรินธร
 
ประกาศ
ประกาศทั้งหมด
 
เกี่ยวกับการลงทะเบียนและการขอสำเร็จการศึกษา
  นิสิตสามารถตรวจสอบข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาได้ (ที่นี่)
แนวโน้มนวนิยายไทยร่วมสมัย
100 ปี ชาตกาล "ดอกไม้สด"
วรรณคดีศึกษาจากต้นฉบับตัวเขียน: คลังความรู้อันมิรู้จบ
วาทกรรม ภาพแทน และอัตลักษณ์ (และบทความอื่นๆ ที่นี่)
 
     

 

©2003 Chulalongkorn University, All rights reserved.
Ph.D. in Literature and Comparative Literature
Center for Literary Studies, Faculty of Arts
Chulalongkorn University, Phyathai Road, Patumwan, Bangkok Thailand. 10330
Tel/ Fax : +662-2184631 e-mail: Trisilpa.B@chula.ac.th
last revise Jan 31, 2010